Mūsų gimnazijoje yra sukurta komisija, kuri kartu su psichologu sprendžia įvairaus pobūdžio klausimus. Vaiko gerovės komisija nuolat teikia pagalbą:

  • mokiniams, sprendžiant stojimo klausimus į aukštąsias mokyklas;
  • mokiniams, kuriems sunkiai sekasi adaptuotis gimnazijoje;
  • mokiniams, kurie turi įvairaus tipo problemas šeimoje;
  • mokytojams, sprendžiant įvairaus pobūdžio konfliktus su mokiniais;
  • mokytojams, padedant taikyti įvairius mokymo metodus su sunkiais mokiniais.

 

 

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialių poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funcijas.

Vaiko gerovės komisija apjungia mokyklos prevencinio darbo grupės, krizių valdymo komandos ir specialiojo ugdymo komisijos funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos nariai:

    1. Gimnazijos stejgeja,rusų kalbos mokytoja Marina Mižigurskaja (VGK komisijos pirmininkė)

    2. Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Romualda Jefremova

    3. Pradines klases mokytoja Tatjana Dubinina

    4. Matematikos mokytoja Tatjana Jakaitenė

    5. Dailes mokytoja Evgenija Andželo

    6. Istorijos mokytoja Olga Gvozdova

 

 

Tikslai:

1. Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant mokinių saugumą mokykloje.

2. Mažinti įvairius nusikalstamumo, smurto ir žalingų įpročių rizikos veiksnius, formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvą, užimtumą ir kūrybiškumą.

Uždaviniai:

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą vaikui.

2. Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas.

3. Diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.

4. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.

5. Taikyti ne tik didaktinius, bet ir įvairius vaizdinius, žaidybinius prevencijos metodus.

6. Neleisti į mokyklą pašalinių, nepageidaujamų asmenų, kurie galėtų kelti grėsmę mūsų mokiniams.

Veiklų planas:

1. VGK posėdžiai.

2. Mokinių lankomumo kontrolė.

3. Sociologiniai tyrimai (informacijos apie smurtą, kvaišalų vartojimą rinkimas).

4. Pedagogų konsultacijos su mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialiste.

5. Dalyvavimas seminaruose.

6. Informacijos teikimas apie pastebėtus smurto bei patyčių atvejus mokykloje.

7. Supažindinimas su kvaišalų vartojimo žala ir pasekmėmis, bei su tvarka mokykloje, siekiant išvengti kvaišalų vartojimo ir platinimo.

8. Sociologiniai tyrimai (smurto bei informacijos apie kvaišalų vartojimą rinkimas) ir rezultatų viešinimas.

9. Vaizdinės medžiagos apie kvaišalų vartojimą peržiūra ir aptarimas.

10. Vaizdinės medžiagos apie smurtą ir patyčias mokykloje peržiūra ir aptarimas.

11. Socialinės ir psichologinės pagalbos teikimas.

12. Pirminės informacijos rinkimas/patikslinimas apie spec. poreikių mokinius.

13. Specialiųjų poreikių vaikų sąrašo sudarymas bei tvirtinimas.

14. Modifikuotų/adaptuotų programų ruošimas.

15. Moksleivių, turinčių mokymosi sunkumų, pradinis įvertinimas.

16. Spec. ugdymo programų aprobavimas.

17. Spec. ugdymo programų efektyvumo bei taikymo aptarimas.

18. Integruotos pamokos, susijusios su kvaišalų vartojimo, smurto bei patyčių prevencija.

19. Specialistų paskaitos mokiniams.

 

 

Patvirtinta

Vilniaus Marinos Mižigurskajos privati gimnazija

Direktoriaus įsakymu 2018 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Nr

VILNIAUS MARINOS MIŽIGURSKAJOS PRIVAČIOS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marinos Mižigurskajos privačios gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Marinos Mižigurskajos privačios gimnazijos(toliau Apraše vadinama –Gimnazija), vaiko gerovės komisijos veiklos paskirtį, principus, sudarymą, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Ţin., 1991, Nr. 23- 593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatyme (Ţin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) vartojamas sąvokas.

3. Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu.

5. Komisija savo veiklą grindţia šiais principais:

5.1. individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsiţvelgiama į vaiko amţių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

5.2. vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsiţvelgti;

5.3. vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;

5.4. bendradarbiavimo. Vaiko prieţiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindţiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

5.5.nediskriminavimo.Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;

5.6. konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

6. Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria, Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Gimnazijos direktorius. Komisijos sekretorius yra Komisijos narys.

7. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių.

8. Komisijos nariais gali būti: Gimnazijos direktorius, Gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, logopedas), sveikatos prieţiūros specialistas, klasių vadovai, mokytojai,. Į Komisijos sudėtį gali būti įtraukiami tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos bendruomenės, seniūnijos atstovai, kiti vaiko gerove suinteresuoti asmenys.

9. Į Komisijos sudėtį įtraukiami asmenys, turintys bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdţių, gebantys dirbti komandoje, spręsti konfliktus, greitai ir laiku priimti sprendimus, išmanantys bendravimo su įvairaus amžiaus tarpsnio vaikais ypatumus, prevencinio darbo specifiką, atsakingi ir pareigingi.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

10. Komisija atlieka šias funkcijas:

10.1. remdamasi turimaGimnazijos atliktų tyrimų, Gimnazijos vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina Gimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų prieţastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

10.2. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu Gimnazijoje, saugios ugdymosi aplinkos Gimnazijoje kūrimu;

10.3. nagrinėja mokinių Gimnazijos nelankymo, nesėkmingo mokymosi prieţastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į Gimnaziją ir sėkmingai mokytis;

10.4. analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;

10.5. spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir Mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, rizikos grupės, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;

10.6. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;

10.7. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;

10.8. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

10.9. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą Gimnazijoje;

10.10. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

10.11. siūlo Gimnazijoe įgyvendinti gyvenimo įgūdţių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, uţimtumo priemones ir programas;

10.12. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

10.13. įvykus krizei Gimnazioje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Gimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones:

10.14.1. įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo Gimnazioje planą;

10.14.2. parengia informaciją apie krizę Gimnazios bendruomenei;

10.14.3. apie situaciją informuoja Gimnazijos bendruomenę, Gimnazijos steigėją, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;

10.14.4. įvertina Gimnazijos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja Gimnazijos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su mokiniais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą;

10.15. bendradarbiauja su Gimnazijos savivaldos (Gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivaldos institucijomis), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;

10.16. inicijuoja Gimnazijoje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

10.17. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.

11. Komisija turi teisę:

11.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos sprendimams priimti;

11.2. į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių auklėtojus vaikus ir kt.).

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

12. Komisija yra nuolat veikianti.

13. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.

14. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Pasitarimai organizuojami pagal poreikį (bendrai situacijai Gimnazijoje aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubių veiksmų ir sprendimų reikalaujančiais atvejais ir kt.).

15. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas Gimnazijos direktoriaus įgaliotas Komisijos narys.

16. Komisijos pirmininkas:

16.1. vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

16.2. pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;

16.3.atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;

16.4. atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;

16.5. paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.

17. Komisijos sekretorius:

17.1. rengia Komisijos posėdţių medžiagą;

17.2. suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;

17.3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;

17.4. tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;

17.5.vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.

18. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

19. Svarstant konkretaus vaiko problemas, į Komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir/ar vaikas.

20. Komisijos pirmininko sprendimu į posėdį ar pasitarimą pakviesti ne Komisijos nariai gali dalyvauti svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra pakviesti.

21. Komisijos posėdžio ar pasitarimo metu išklausoma Komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė, kitų posėdyje ar pasitarime dalyvaujančių kviestinių asmenų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu.

22. Komisijos posėdžiai gali būti neprotokoluojami. Jei protokolas nerašomas, sprendimą pasirašo visi Komisijos nariai. Komisijos pasitarimai neprotokoluojami.

23. Komisijos pirmininkas teikia Komisijos veiklos ataskaitą Gimnazijos tarybai vieną kartą per metus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.

25. Komisijos veiklos dokumentai saugomi ir tvarkomi Gimnazijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Ţin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka. ______________________________________________________________________________________

Joomla templates by a4joomla