Marinos Mižigurskajos privati gimnazija

Mūsų gimnazija vienintelė mišri gimnazija visoje Lietuvoje, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio, suaugusiųjų savarankiško ugdymo programas lietuvių kalba, iškyrus gimtųjų kalbų (rusų, lenkų) dalykus.

Gimnazijos steigėja Marina Mižigurskaja.

marina mizigurskaja2

Istorija

 1993 metais rugsėjo 1 dieną Vilniuje pirmą kartą atvėrė duris Marinos Mižigurskajos privati vidurinė mokykla. M. Mižigurskajai teko nelengvas uždavinys, suburti profesonalių mokytojų kolektyvą ir jiems vadovauti. Įkurti mokyklą jai padėjo: Artur Mefful, Irina Sidor. Šiandien ši mokykla – populiari ir žinoma mieste. Didėjantis mokinių skaičius iš rusų, lenkų ir lietuvių kalbomis kalbančių šeimų byloja apie palankią kalbinę aplinką, aukštą ugdymo lygmenį, gerai organizuotą mokymo procesą. Mokyklos sėkmės sąlyga – mokymo metodikų ypatumai, gerai apgalvotas ir organizuotas ugdymo procesas, mokytojai profesionalai (vyr. mokytojai, mokytojai metodininkai). Nuo 1996 m. mokykla pradėjo naują programą – rusakalbių ir lenkakalbių mokinių integracija į Lietuvos visuomenę ir kultūrą. Jau nuo pradinės mokyklos (net nuo pirmos klasės) mokoma pagrindinių dalykų lietuviškai. 1994/1995 m.m. trys mokyklos mokytojai dalyvavo Atviro Lietuvos fondo konkurse geriausiai mokymo programai išrinkti. Visos trys programos buvo gerai įvertintos, o jų autoriai gavo premijas. Taip pat fondo premiją gavo pati M. Mižigurskajos mokyklos ugdymo programa. Nuo 2013 m. įgyjome gimnazijos statusą ir tapome Marinos Mižigurskajos privačia gimnazija. Mūsų gimnazijoje gerai jaučiasi įvairių tautybių vaikai, nes puoselėjamos žmogiškosios vertybės.

 

 

Esminiai gimnazijos principai:

 1. 1. Sukuriamas komfortas visiems besimokantiems, kad galėtų realizuotis jų gabumai;
 2. 2. Maksimaliai mokomasi mokykloje, namų užduočių kiekis yra minimalus;
 3. 3. Vystomas kūrybiškumas, bendradarbiavimas, nuoširdumas.

Gimnazijos  emblema

emblema

Vizija

Marinos Mižigurskajos privati gimnazija – tai moderni gimnazija, atitinkanti Lietuvos švietimo plėtotės strategines nuostatas, teikianti kokybišką ugdymą integruojant ir diferencijuojant mokymą bei taikant modernias technologijas realizuojant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Marinos Mižigurskajos privati gimnazija – saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant mokinius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti. Ateityje numatoma kurti sportinę akademiją ir 2012 m. akredituoti vidurinio ugdymo programą.

Misija

Gimnazijos bendruomenės nariams gimnazijos sudaromos geros ir palankios sąlygos:

 • siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtus gabumus ir turimus poreikius;
 • skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir tobulinti mokinių savarankiško mokymosi įgūdžius;
 • bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei;
 • mokytis ir mokyti saugioje aplinkoje;
 • plėtoti saviraišką, ugdyti kūrybiškumą;
 • dalyvauti gimnazijos veiklos planavime ir organizavime;
 • išsaugoti tautines vertybes ir laisvai integruotis į Lietuvos visuomeninį gyvenimą;
 • išsaugoti senas ir kurti naujas gimnazijos tradicijas, atsižvelgiant į šiuolaikinius  reikalavimus;
 • mokytojams – profesionaliai tobulėti, pasirinkti efektyvias, modernias  pedagogines technologijas;
 • mokiniams – naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
 • tėvams – dalyvauti ugdymo proceso ir gimnazijos veiklos planavime bei organizavime.

Veiklos prioritetai

Modernizuotas moksleivių mokymas ir kokybiškos žinios, veiksmingas vadovavimas.

 • skirtingų poreikių mokinių ugdymo diferencijavimas teikiant mokytojų konsultantų pagalbą;
 • įvairių edukacinių ugdymo programų integravimas į ugdymo procesą;
 • atnaujintų bendrųjų programų diegimas

 

Joomla templates by a4joomla